Hovedside | Om IVAR | Historikk | Organisering | Lysark | Målsetninger | Ta kontakt | Kontaktinformasjon | Nyheter 

Organisering

Da kommunene inngikk et forpliktende samarbeid, innebar det blant annet at kommunene overførte en del av sin beslutningsmyndighet på vann-, avløps- og renovasjonssektoren til selskapet IVAR.

Når det gjelder vann, er det i dag IVAR som tar ut råvann fra kildene og behandler/renser dette før det transporteres i en hovedledning til kommunene. Det er i dag teknisk personell i den enkelte kommune som sørger for drift og vedlikehold av kommunens interne vannledningsnett. Det er derfor kommunens ansvar å få vannet levert videre til den enkelte forbruker, enten det er en bedrift, institusjon eller privat husstand.

Når det gjelder avløpsvann (kloakk- og overvann) tar IVAR imot avløpsvann fra kommunenes interne avløpssystemer og sørger for transport av vannet til større renseanlegg, f.eks. til Sentralrenseanlegget på Mekjarvik. Som for vann, er det kommunen selv som sørger for drift og vedlikehold av kommunens interne avløpssystem.

Vedrørende håndtering av avfall er det i dag den enkelte kommune som har ansvaret for å samle inn avfallet fra husstandene i kommunen. Det gjelder enten avfallet skal deponeres (på avfallsplass) eller gjenvinnes.

IVAR sørger for etablering og drift av mottak/behandlingsanlegg for alt avfall som kommunene samler inn. Sele avfallsplass som tar imot avfall som skal deponeres, blir drevet av IVAR. På Hogstad i Sandnes driver IVAR sentralkomposteringsanlegget for organisk avfall.

Ellers behandles avfall til gjenvinning i samsvar med avtaler som IVAR har inngått med lokale bedrifter, f.eks. Fretex Vest-Norge AS som tar imot papp/papir og tøy.  Private bedrifter sørger for behandling og gjenvinning av ulike avfallsfraksjoner.

IVAR ledes av et representantskap på 17 medlemmer og et styre på 7 medlemmer.  2 av styremedlemmene er valgt av og blant de ansatte.

IVARs administrasjonsbygg ligger på Mariero (Breiflåtveien 16/18). Selskapets viktige virkeområder krever kvalifiserte medarbeidere, gjerne med spesialkompetanse på ulike felt innenfor vannforsyning, avløpshåndtering og avfallsbehandling.

Totalt er det ca. 80 ansatte i IVAR. Flere er høyskoleutdannet med kompetanse innen bygg, anlegg, miljøfag, elektro, maskin, prosess, kjemi og biologi. I tillegg har en del ansatte fagbrev innen de samme og tilliggende fag. IVAR ønsker å tilby medlemskommunene kostnadseffektive tjenester med høy kvalitet.

 

kart

 


 

 

IVARs organisasjonsstruktur