Hovedside | Om IVAR | Historikk | Organisering | Lysark | Målsetninger | Ta kontakt | Kontaktinformasjon | Nyheter 

IVARS virkeområder

Vi lever på mange måter i en skjermet verden. Vi skrur på vannkranen og det kommer vann. Vi drar i toalettsnoren og alt blir borte. Vi kaster vårt avfall i spannet, og lenge før vi står opp om morgenen, er spannet tømt. Denne servicen virker tilsynelatende selvfølgelig, men bak kulissene finnes et organisert nettverk av ulike kommunale aktører som gjennom et omfattende samarbeid har etablert det interkommunale selskapet IVAR.

IVAR er forkortelsen for Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk. IVAR  er et selskap som er dannet av kommunene Finnøy, Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger, Sola, Time,Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy med det formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg innen vann, avløp og renovasjon i de deltakende kommuner, gjerne kalt medlemskommunene.

IVAR har ansvar for til enhver tid å skaffe godt drikkevann fram til den enkelte kommune i IVAR-regionen. Kommunen sørger selv for videre intern distribusjon av vannet til husholdninger og næringsliv i kommunen.

IVAR skal også håndtere avløpsvannet og avfallet vårt på en slik måte at naturen ikke forurenses. Dette medfører at IVAR i nært samarbeid med kommunene skal bidra til å legge forholdene til rette for kildesortering og gjenvinning av avfall fra ca. 230.000 personer i kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Sandnes, Stavanger, Sola og Time.

IVAR-samarbeidet bygger på erkjennelsen av at i et interkommunalt selskap kan flere kommuner samarbeide om å løse felles oppgaver. Det er gjerne mer rasjonelt, praktisk og økonomisk enn om hver enkelt av medlemskommunene skulle gjort alt i egen regi. Tenk hvor mange drikkevannskilder, avfallsplasser og avløpsrenseanlegg vi da måtte hatt! Prisen på de kommunale tjenestene ville sannsynligvis vært enda høyere enn i dag. Alle er vi derfor tjent med et slikt interkommunalt samarbeid.