Hovedside | Om IVAR | Historikk | Organisering | Lysark | Målsetninger | Ta kontakt | Kontaktinformasjon | Nyheter 

Målsetninger

IVAR er inne i en omfattende omstillings- og moderniseringsprosess for å kunne arbeide effektivt, garantere kvalitet, sikre regionen gode langsiktige tjenester og levere til gunstige priser.

Hovedmålene er:
IVAR skal sikre regionen markedets mest konkurransedyktige VAR-tjenester.
· IVAR skal garantere miljøriktige og kostnadseffektive VAR-tjenester
· IVARs tjenester skal være basert på kompetanse, service og tillit
· IVARs virksomhet skal bidra til verdiskaping for samfunn, eiere og brukere
· IVAR skal utvikle og styrke tjenestetilbudet på VAR-sektoren

Avdeling for drift.
Avdelingen har ansvar for all drift når det gjelder vann, avløp og renovasjon i selskapet. Avdelingen har egne seksjoner: Vannbehandling og kilder, transportanlegg, felles vedlikehold, kompostering, avfallsdeponi og avløpsrensing.

Avdelingen skal:
- dokumentere kostnadseffektiv drift innen alle produksjonsområder
- basere produksjonen på miljømessig forsvarlige løsninger
- oppfylle alle krav til produktkvalitet
- arbeide for å videreutvikle og effektivisere driften
- ha et systematisk felles vedlikehold
- arbeide for høy grad av service og vedlikehold

Avdeling for Marked og Utvikling.
Avdelingen har ansvar for å videreutvikle IVARs rolle i regionen. Virksomheten tar i stor grad sikte på å utvikle kontakten med kommuner og næringsliv og å sikre at utviklingen av IVAR skjer i tråd med regionens behov. Avdelingen skal arbeide for gode gjenvinningsordninger for avfall og koordinere IVARs informasjonsarbeid.

Avdelingen skal:
- ta initiativ til å utvikle gode markedsbaserte VAR-løsninger
- arbeide for gode gjenvinningsordninger for avfall
- utvikle samarbeidet med kommuner og næringsliv om gode totalløsninger
- samordne og koordinere IVARs eksterne informasjonsarbeid.

Avdeling for Plan og Utbygging
Plan og utbyggingsavdelingen har det faglige hovedansvar for selskapets prosesseffektivisering, planarbeid og utbyggingsprosjekter. Avdelingens virksomhet er i all hovedsak rettet mot et samarbeid med driftsavdelingen, men den kan og gjennomføre prosjekt utenfor IVAR. I så fall gjøres dette med egen avregning og til full kostnadsdekning.

Avdelingen skal:
- levere økonomisk konkurransedyktige tjenester
- utarbeide planer og prosjekt som er miljømessig forsvarlige
- ha spisskompetanse på utvalgte felter
- tilby kompetanse basert på IVARs behov.

Avdeling for Økonomi og Administrasjon.
Avdelingen betjener hele IVAR med administrative tjenester. Det legges stor vekt på økonomistyring og sterk kunde- og serviceorientering. Avdelingen vil og administrere målstyringssystemet i IVAR når det gjelder registrering og oppdatering og ha kontrollfunksjon i forhold til økonomi.

Avdelingen skal:
- arbeide for en effektiv økonomistyring
- ha en sterk kunde- og serviceorientering
- sørge for effektive og pålitelige administrative rutiner
- sørge for et hensiktsmessig og effektivt IT-system
- sørge for en hensiktsmessig felles innkjøpsfunksjon.