Hovedside | Om IVAR | Historikk | Organisering | Lysark | Målsetninger | Ta kontakt | Kontaktinformasjon | Nyheter 

Historikk

Det første interkommunale samarbeidet startet med drikkevannsforsyning. Forløperen til IVAR ble etablert i 1952 med navnet Interkommunalt vannverk, forkortet til I.V. Dette var et samarbeid mellom kommunene Stavanger, Hetland og Madla. Formålet var å samarbeide om en felles vannforsyning. Sola kommune var også med i samarbeidet da det første interkommunale vannverket offisielt ble åpnet i 1959.

Etter hvert ønsket også kommunene Klepp, Randaberg, Gjesdal, Sandnes, Hå og Time å delta i det interkommunale samarbeidet. Nevnte kommuner meldte seg inn i perioden 1962 til 1978.

I 1972 besluttet deltakerkommunene å be I.V. lage en utredning om felles løsninger for kommunenes avløpssystemer. Grunnidéen bak dette var at kommunene var sammen om bruken av sjøområder og vassdrag til forskjellige aktiviteter som ferdsel, bading og fiske mv.
Dermed var det naturlig at kommunene også stod sammen om å hindre forurensning av disse.     

Jærkommunene fikk kommunal renovasjon innført så sent som i 1950 og 60-årene. Interkommunalt samarbeid også på dette feltet ble diskutert. Argumentene for en felles løsning var at det var mer hensiktsmessig å konsentrere avfallsbehandlingen til større anlegg. Utredningene både for avløp og renovasjon forelå i 1977, og flere organisasjonsløsninger ble framlagt. Etter diverse drøftelser kom en fram til at ett selskap med ansvar for kommunaltekniske fellesanlegg innen både vann, avløp og renovasjon var den beste løsningen. Selskapet fikk navnet I.V.A.R. og ble en realitet 1. oktober 1979.